Atenció psicològica aplicada

ACTEE: Psicologia des de 1991 

La nostra feina es centra en tres fases:

 

- Fase d'avaluació o diagnòstic

 L'objectiu és entendre a la persona o al grup en el context en què es desenvolupen.

Es tracta de conèixer com es pensa, se sent o s'actua davant de les situacions conflictives de la vida; així com les conseqüències que per la salut o pels projectes vitals hagin tingut els esforços per adaptar-se a les mateixes. Duració aproximada: 3 sessions 

 

- Fase d' Intervenció o Tractament

En concordança amb la avaluació realitzada, s'escullen les tècniques psicològiques més adequades per cada client i situació. Es tracta de que s'adquiereixin les habilitats cognitives, emocionals i de conducta que facilitin l'afrontament més eficient i adaptatiu en cada cas. Duració aproximada: 10 sessions.

 

-Fase de Seguiment

Un cop finalitzada la intervenció, es programen una o dues sessions de seguiment amb l'objectiu d'afiançar les estratègies adquirides. Una sessió al mes i l'altra cap als sis mesos.

 

      Nota: Les sessions tene una durada mitjana de 50 minuts. Al principi del tractament tenen periodicitat setmanal, espaiant-se a ser quinzenals o mensuals a mesura que s'avança.